סדנת זום בנושא
פיתוח מוטיבציה לפעילות גופנית

תקנון

מבוא התקנון מפרט את הנהלים הנהוגים בבית הספר בתחום הלימודי, החברתי והמנהלי. ההנחיות המפורטות תקפות בשנת הלימודים 2016 ועד הודעה חדשה. במהלך שנת הלימודים ייתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד התרבות והספורט, משרד האוצר ורשויות שלטון אחרות. שינויים אלו יפורסמו על לוחות המודעות של ביה"ס. הלימודים והמבחנים בביה"ס מתקיימים בשפה העברית בלבד.


כללי
- ייתכנו שינויים במועד פתיחת/סיום הקורס
- מספר המקומות בכל קורס מוגבל
- פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינמלי

1. בחינות וציונים
1.1 ציון עובר בבחינה עיונית הוא 60 ומעלה וציון עובר בבחינה מעשית הוא 70 ומעלה אלא צוין אחרת לגבי מבחן ספציפי.
1.2 חובה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחינות במועד א'. תלמיד שנכשל במועד א' זכאי להשתתף בבחינה במועד ב'.
1.3 במקרים חריגים המוכרים כבאים:מחלה, מילואים, אירוע משמח או אבל משפחתי אשר בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה (במועד א' או ב'), יהיה רשאי להבחן במועד מיוחד ללא תשלום נוסף, באישור הנהלת ביה"ס ובתנאי שיצדיק את אי השתתפותו בבחינה (ראה להלן סעיף 1.10).
1.4 בשעת הבחינה יהיה מורה נוכח באולם, אבל לא יענה על שאלות כלשהן.
1.5 תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת ולהבחן. חזרה על קורס או חלק ממנו כרוכה בתשלום שכ"ל יחסי לאותו פרק.
1.6 ציוני הבחינות יפורסמו על לוח המודעות בתוך 3 שבועות מיום הבחינה.האחריות לבדיקת הציונים על לוח המודעות היא על התלמיד.
1.7 בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל.
1.8 ערעור על ציון
1.8.1 תלמיד רשאי לעיין בטופס מבחן אותו עשה ובתנאי שהעיון יעשה בנוכחות רכז/ת  הקורס או מזכירת ביה"ס או המרצה.
1.8.2 מבקש התלמיד לפגוש את הבוחן לעיון משותף לטופס המבחן, תתאם מזכירת ביה"ס את המפגש.
1.8.3 רק במידה שהבוחן לא השביע את רצונו של הנבחן, יגיש הנבחן ערעור על הציון שקיבל.
1.8.4 תלמיד המבקש לערער על ציון בבחינה יכול לעשות זאת באמצעות פנייה לרכזת לימודי המדעים.

1.8.5 תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לתלמיד ע"י מזכירות ביה"ס תוך חודש מיום הגשת הערעור.
1.9 מבחן במועד מיוחד
1.9.1 לכל תלמיד זכות לממש שתי אפשרויות לכל מבחן (כנאמר לעיל בסעיף 1.2).
1.9.2 רק במקרה בו לא מימש התלמיד את אחד משני המועדים, יוכל לגשת ל"מבחן במועד מיוחד" (מועד המבחן נקבע לכל תלמידי ביה"ס בכל הקורסים).
1.9.3 היעדרות מוצדקת ממבחן (במועד א' או במועד ב') לא תחייב את התלמיד בתשלום עבוד המבחן במועד המיוחד.
1.9.4 אם הסיבה לאי התייצבות התלמיד למבחן הייתה בלתי מוצדקת, יהיה עליו לשלם אגרה בסך 100 ש"ח עבור הבחינה במועד המיוחד.
1.9.5 מבחנים במועד המיוחד יתקיימו במקצועות העיוניים או המעשיים בהתאם להחלטת ביה"ס.

1.10 סיום קורס בהצטיינות - תלמיד שממוצע ציוניו בקורס יהיה 95 ומעלה יוגדר כבוגר בהצטיינות ויקבל מכתב המאשר את הישגו זה בלימודים.  

 

2. מעמד התלמיד
2.1 תלמיד מן המניין הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד והעביר אישור רפואי כי בריאותו תקינה.
2.2 תלמיד שהתקבל לקורס בביה"ס מחוייב להמציא אישור רפואי סטנדרטי המאשר עיסוק בפעילות גופנית. בקורסי ההמשך יחתמו התלמידים על הצהרות בריאות המשחררות את הג'ימנסיה מאחריות למצבו הבריאותי של התלמיד.

2.3 תלמיד שהתקבל ללימודים בבית הספר יהיה זכאי לקבל ממזכירות ביה"ס אישור על קבלתו ללימודים.
2.4 תלמיד שלא מן המניין - הוא תלמיד שקיבל אישור על כך מוועדת חריגים שמונתה ע"י הנהלת ביה"ס וחברים בה: מנהל ביה"ס ורכז הקורס.  

2.5 תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב, למזכירות ביה"ס. במקרה זה יהיה התלמיד זכאי לקבל אישור מבית הספר על לימודים שלמד, נבחן וקיבל ציון. היה והתלמיד יבקש לחדש את לימודיו, יעשה הדבר בפניה לביה"ס וקבלת אישור על המסלולים האפשריים ושכה"ל אם נדרש.
2.6 תלמידה בהריון.
2.6.1 תלמידה בהריון תודיע על כך מיד לרכז הקורס. כמו כן עליה לחתום על טופס הצהרה מתאים במזכירות ביה"ס.
2.6.2 על התלמידה להמציא אישור רפואי, המאשר השתתפות בקורס בהיותה בהריון.
2.6.3 השתתפות של תלמידה בהריון בפעילות מעשית מותנה בהצגת אישור רפואי של הרופא המטפל על כך שרשאית לקיים את הפעילות המעשית במסגרת הקורס בו לומדת.
2.6.4 אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ 20%, יהיה עליה להשלים השעות שהחסירה.

 

3. נוכחות בלימודים
3.1 חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים העיוניים ובכל השיעורים המעשיים.
3.2 על המורה לרשום במחברתו שמות הנוכחים בכל שיעור. מורה שאינו רושם נוכחות לא יוכל לטעון כי תלמיד נעדר.
3.3 תלמיד אשר נעדר מעל ל- 20% מסך שעות הלימוד במקצוע מסויים, לא יורשה לגשת לבחינה באותו מקצוע אלא אם הוכרה היעדרותו (עד 20%) כמוצדקת (על התלמיד להציג אישורים המצדיקים היעדרות זו). בקורסי הדרכת פילאטיס מזרן ומכשירים מותרת היעדרות של 2 מפגשים לכל היותר, לא 2 מפגשים ראשונים ולא 2 מפגשים רצופים.
3.4 רכז הקורס יבדוק כל מקרה בו יוגשו הסברים להיעדרות מוצדקת.
3.5 היעדרות מוצדקת הנה כתוצאה מ"כוח עליון" (חתונה, מחלה, אבל, מילואים וכו').
3.6 למען הסר ספק ייאמר כי היעדרות מעל ל - 20% משעות הלימוד בכל מקצוע לא תאפשר בכל מקרה הגשת התלמיד לבחינת הגמר באותו מקצוע.
3.7 בהיעדרות מחלק השיעור רשאי המרצה להחליט האם לציין זאת כהיעדרות משיעור מלא.

4. השלמת חובות לימודים.

4.1 התלמיד יהי חייב להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע על ידי ביה"ס או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי השלמת מקצוע כלשהו, יירשם לתלמיד חוב לימודי.
4.2 השלמת חוב לימודי. תלמיד אשר חייב בחינה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משנה מסיום הלימודים בקורס. מעבר לשני סמסטרים יחויב התלמיד בלימוד המקצוע מחדש.

5. הכרה בלימודים קודמים
5.1 בית הספר שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו: במוסד אקדמאי מוכר או במכללה למורים לחינוך גופני או במסגרת בית הספר למאמנים ומדריכים.
ההחלטה בנושא נתונה להנהלת בית הספר בלבד.
5.2 הפטור הניתן מלימוד נושא ו/או מקצוע לימוד, בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור אינה עולה על 6 שנים.
5.3 התלמיד ימלא טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור ויצרף אליו אישור רשמי שבו יפורטו : מקצועות הלימוד, הציון, היקף השעות ולאיזה תכלית או תואר נחמד הקורס. כמו כן, יש לצרף את שם המרצה ותוכנית הלימודים.
5.4 מתן פטור אינו אוטומטי ובית הספר אינו מתחייב להעניקו בכל תנאי.

 

6. הסמכה וגמול השתלמות
6.1 תלמיד אשר סיים בהצלחה לימודיו בבית הספר יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה.
6.2 כתנאי לקבלת תעודת הסמכה, על התלמיד להציג תעודה/אישור תקפים, המעידים כי סיים קורס עזרה ראשונה בהיקף 22 שעות לפחות.
6.3 תלמיד אשר לא לקח תעודת הסמכה לה הוא זכאי/ או לא השלים את חובותיו הלימודים תוך שנה מיום סיום לימודיו יחויב בתשלום בסך 50 ש"ח עבור הנפקת תעודה חדשה.
6.4 הסמכה להדרכה ולאימון היא בהתאם לחוק הספורט תשמ"ח- 1988 ותקנות הספורט התשנ"ז - 1997 וחוק מכוני הכושר התשנ"ד - 1994.

6.5 לאור רפורמת "אופק חדש" במשרד החינוך לא ניתן להכיר בלימודים בקורסי ביה"ס (כמו בכל מוסד מקביל אחר) לצורך גמול השתלמות.

 
7. עבירות משמעת
7.1 הפרת משמעת עלולה לגרום להשעיה מהלימודים עד לבירור בעניין. הפרת משמעת לצורך התקנון תהיה:
א. אי ציות להוראות או העלבת חבר סגל הוראה או נציג בית הספר.
ב. הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד.
ג. פגיעה בזדון ברכוש בית הספר או המתקן בו מתקיימים הלימודים.
ד. אי ציות לכללי התנהגות של בית הספר (נוהל, סדרוכו')
ה. מסירת מידע כוזב ביודעים לבית הספר.
ו. הרשעה בעבירה פלילית שיש עימה קלון בביה"ס או מחוצה לו.
ז. התנהגות שאינה הולמת תלמיד, מדריך או מאמן בעת תקופת הלימודים או התמחות בביה"ס או מחוצה לו.

8. דיווח על תאונה
תלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי ביה"ס או בעת פעילותו בשיעורים מטעם בית הספר נדרש לדווח על פגיעתו לרכז הקורס או המדריך באותו שיעור. רכז הקורס חייב למלא דו"ח תאונה (אותו יוכל לקבל במזכירות המחלקה) תוך 24 שעות משעת הפציעה. במקרה בו נבצר מהתלמיד לדווח על התאונה, ימולא דו"ח התאונה על ידי מנהל המחלקה.

 

9. הגשת עזרה ראשונה
בית הספר אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה. האחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכסוי בטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, רבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.

10. ניקיון ושמירה על ציוד
התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן. אין לאכול או לשתות בכיתות. התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת.

11. עדכון פרטים
כל שינוי בפרטים אישיים של התלמיד בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה מחייב את התלמיד לעדכן את המדור לרישום וקבלה.

 

12. ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

 

  • הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת עד תחילת הלימודים, יחויב התלמיד ב - 10% משכר הלימוד.
  • הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת עד שחלפו 50% מהלימודים, יחויב התלמיד ב - 50% משכר הלימוד.
  • הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת לאחר שעברה מחצית הקורס, יחויב התלמיד בשכר לימוד מלא.
  • תלמיד המודיע על הפסקת לימודיו ומבקש להשלים את חובותיו, יוכל להשלים את חובותיו במסגרת הקורסים הבאים הנפתחים במשך שנה מיום הפסקת הלימודים. תלמיד שבחר בחלופה זו לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של שכ"ל במידה ולא יצטרף לקורסים במשך שנה מיום הפסקת הלימודים.
  • דמי הרשמה לקורס אינם מוחזרים במקרה של ביטול השתתפות, בין אם לפני או אחרי פתיחת הקורס, אלא אם הסיבה היא אי עמידה במבחני הקבלה לקורס או אי פתיחה של הקורס משיקולי ביה"ס אז יוחזרו דמי הרשמה באופן מלא. 
 
 

הג'ימנסיה - בית הספר להסמכת מדריכי כושר ותנועה

מרכז ויצמן - רחוב ויצמן 14, תל-אביב
טלפון: 03-5221242

הצהרת נגישות