תקנון

מבוא התקנון מפרט את הנהלים הנהוגים בבית הספר בתחום הלימודי, החברתי והמנהלי. ההנחיות המפורטות תקפות בשנת הלימודים 2021 ועד הודעה חדשה. במהלך שנת הלימודים ייתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד התרבות והספורט, משרד האוצר ורשויות שלטון אחרות. 
הלימודים והמבחנים בביה"ס מתקיימים בשפה העברית בלבד.
האמור לעיל כתוב בלשון זכר אך פונה באופן שוויוני לשני המינים.


כללי
- ייתכנו שינויים במועד פתיחת/סיום הקורס
- מספר המקומות בכל קורס מוגבל
- פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינמלי

1. בחינות וציונים
1.1 ציון עובר בבחינה עיונית או מעשית הוא 70 ומעלה אלא צוין אחרת לגבי מבחן ספציפי.
1.2 חובה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחינות במועד א'. תלמיד שנכשל במועד א' זכאי להשתתף בבחינה במועד ב'.
1.3 במקרים חריגים המוכרים כבאים:מחלה, מילואים, אירוע משמח או אבל משפחתי אשר בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה (במועד א' או ב'), יהיה רשאי להבחן במועד מיוחד ללא תשלום נוסף, באישור הנהלת ביה"ס ובתנאי שיצדיק את אי השתתפותו בבחינה.
1.4 אופן קיום בחינות:

1.4.1 בחינות עיוניות מתקיימות הן באופן מקוון והן באופן פרונטלי, הכל תלוי במקצוע הלימודים ובהנחיות.

1.4.2 במהלך בחינה מקוונת או פרונטלית יהיו משגיחים שמטרתם שמירה על טוהר הבחינות ולא יהיה מענה לשאלות.

1.4.3 בבחינות מקוונת מחוייבים התלמידים להיערך עם חיבור בשני מכשירים - מחשב + טלפון נייד כאשר את הבחינה פותרים על המחשב הנייד והטלפון הנייד הוא עם מצלמה פתוחה המצלמת את סביבת הבחינה לכל אורך הבחינה. קיום תנאים אלו הכרחי לאישור הבחינה.
1.5 תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת ולהבחן. חזרה על קורס או חלק ממנו כרוכה בתשלום שכ"ל יחסי לאותו פרק.
1.6 ציוני הבחינות יפורסמו במערכת המידע לתלמיד בתוך 3 שבועות מיום הבחינה. האחריות להתעדכן על הציונים היא על התלמיד.
1.7 בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל.
1.8 ערעור על ציון
1.8.1 תלמיד רשאי לעיין בטופס מבחן אותו עשה ובתנאי שהעיון יעשה בנוכחות רכז/ת  הקורס או מזכירת ביה"ס או המרצה. מעבר על בחינה מקוונת יהיה טלפוני בתיאום עם המרצה.
1.8.2 מבקש התלמיד לפגוש את הבוחן לעיון משותף לטופס המבחן, תתאם מזכירת ביה"ס את המפגש.
1.8.3 רק במידה שהבוחן לא השביע את רצונו של הנבחן, יגיש הנבחן ערעור על הציון שקיבל.
1.8.4 תלמיד המבקש לערער על ציון בבחינה יכול לעשות זאת באמצעות פנייה לרכז/ת לימודי המקצוע.

1.8.5 תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לתלמיד ע"י מזכירות ביה"ס תוך חודש מיום הגשת הערעור.
1.9 מבחן במועד מיוחד
1.9.1 לכל תלמיד זכות לממש שתי אפשרויות לכל מבחן (כנאמר לעיל בסעיף 1.2).
1.9.2 במקרה בו מסיבה מוצדקת, לא מימש התלמיד את אחד משני המועדים, יוכל לגשת ל"מבחן במועד מיוחד" (מועד המבחן נקבע לכל תלמידי ביה"ס בכל הקורסים).
1.9.3 היעדרות מוצדקת ממבחן (במועד א' או במועד ב') לא תחייב את התלמיד בתשלום עבוד המבחן במועד המיוחד.
1.9.4 מבחנים במועד המיוחד יתקיימו במקצועות העיוניים או המעשיים בהתאם להחלטת ביה"ס.

1.10 סיום קורס בהצטיינות - תלמיד שממוצע ציוניו בקורס יהיה 95 ומעלה יוגדר כבוגר בהצטיינות ויקבל מכתב המאשר את הישגו זה בלימודים.  

 

2. מעמד התלמיד
2.1 תלמיד מן המניין הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד והעביר הצהרת בריאות.
2.2 תלמיד שהתקבל לקורס מדריכי חדר כושר בביה"ס מחוייב להמציא אישור רפואי סטנדרטי המאשר עיסוק בפעילות גופנית, לא ניתן להסתפק בהצהרת בריאות. 

2.3 תלמיד שהתקבל ללימודים בבית הספר יהיה זכאי לקבל ממזכירות ביה"ס אישור על קבלתו ללימודים.
2.4 תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב, למזכירות ביה"ס. במקרה זה יהיה התלמיד זכאי לקבל אישור מבית הספר על לימודים שלמד, נבחן וקיבל ציון. היה והתלמיד יבקש לחדש את לימודיו, יעשה הדבר בפניה לביה"ס וקבלת אישור על המסלולים האפשריים ושכה"ל אם נדרש.

2.6 תלמידה בהריון:
2.6.1 תלמידה בהריון תודיע על כך מיד לרכז הקורס. 
2.6.2 על התלמידה להמציא אישור רפואי, המאשר השתתפות בקורס בהיותה בהריון.
2.6.3 השתתפות של תלמידה בהריון בפעילות מעשית מותנה בהצגת אישור רפואי של הרופא המטפל על כך שרשאית לקיים את הפעילות המעשית במסגרת הקורס בו לומדת.
2.6.4 אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ 20%, יהיה עליה להשלים השעות שהחסירה.

 

3. נוכחות בלימודים
3.1 חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים העיוניים ובכל השיעורים המעשיים.
3.2 על המורה לרשום במחברתו שמות הנוכחים בכל שיעור. מורה שאינו רושם נוכחות לא יוכל לטעון כי תלמיד נעדר.
3.3 תלמיד אשר נעדר מעל ל- 20% מסך שעות הלימוד במקצוע מסויים, לא יורשה לגשת לבחינה באותו מקצוע אלא אם הוכרה היעדרותו (עד 20%) כמוצדקת (על התלמיד להציג אישורים המצדיקים היעדרות זו).

3.3.1 בקורסי הדרכת פילאטיס מזרן ומכשירים מותרת היעדרות של 2 מפגשים לכל היותר, לא 2 מפגשים ראשונים ולא 2 מפגשים רצופים.
3.4 רכז הקורס יבדוק כל מקרה בו יוגשו הסברים להיעדרות מוצדקת.
3.5 היעדרות מוצדקת הנה כתוצאה מ"כוח עליון" (חתונה, מחלה, אבל, מילואים וכו').
3.6 למען הסר ספק ייאמר כי היעדרות מעל ל - 20% משעות הלימוד בכל מקצוע לא תאפשר בכל מקרה הגשת התלמיד לבחינת הגמר באותו מקצוע.
3.7 בהיעדרות מחלק השיעור רשאי המרצה להחליט האם לציין זאת כהיעדרות משיעור מלא.

4. השלמת חובות לימודים.

4.1 התלמיד יהי חייב להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע על ידי ביה"ס או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי השלמת מקצוע כלשהו, יירשם לתלמיד חוב לימודי.
4.2 השלמת חוב לימודי. תלמיד אשר חייב בחינה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משנה מסיום הלימודים בקורס. מעבר לשנה יחויב התלמיד בלימוד המקצוע מחדש.

5. הכרה בלימודים קודמים
5.1 בית הספר שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו במוסד אקדמאי מוכר או במכללה למורים לחינוך גופני או במסגרת בית הספר למאמנים ומדריכים.
ההחלטה בנושא נתונה להנהלת בית הספר בלבד.
5.2 הפטור הניתן מלימוד נושא ו/או מקצוע לימוד, בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור אינה עולה על 6 שנים.
5.3 בקשה להכרה בפטור תלווה במסמכים מתאימים - סילבוס וגיליון ציונים במקצוע הנדרש.
5.4 מתן פטור אינו אוטומטי ובית הספר אינו מתחייב להעניקו בכל תנאי.

 

6. הסמכה וגמול השתלמות
6.1 תלמיד אשר סיים בהצלחה לימודיו בבית הספר יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה.
6.2 כתנאי לקבלת תעודת הסמכה, על התלמיד להציג תעודה/אישור תקפים, המעידים כי סיים קורס עזרה ראשונה בהיקף 28 שעות לפחות.
6.3 תלמיד אשר זכאי לתעודת הסמכה ולא אסף אותהעד  שנה מיום סיום לימודיו יחויב בתשלום בסך 50 ש"ח עבור הנפקת תעודה חדשה.
6.4 הסמכה להדרכה ולאימון בקורס מדריכי חדר כושר היא בהתאם לחוק הספורט תשמ"ח- 1988 ותקנות הספורט התשנ"ז - 1997 וחוק מכוני הכושר התשנ"ד - 1994.

6.5 לאור רפורמת "אופק חדש" במשרד החינוך לא ניתן להכיר בלימודים בקורסי ביה"ס (כמו בכל מוסד מקביל אחר) לצורך גמול השתלמות. מורים במשרד החינוך יכולים לפנות אל הפיקוח ולבקש הכרה לגמול השתלמות,  בלימודים של הג'ימנסיה,  במסלול אישי.

 
7. עבירות משמעת
7.1 הפרת משמעת עלולה לגרום להשעיה מהלימודים עד לבירור בעניין. הפרת משמעת לצורך התקנון תהיה:
א. אי ציות להוראות או העלבת חבר סגל הוראה או נציג בית הספר.
ב. הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד.
ג. פגיעה בזדון ברכוש בית הספר או המתקן בו מתקיימים הלימודים.
ד. אי ציות לכללי התנהגות של בית הספר או של המתקנים בהם מתקיימים הלימודים (נוהל, סדר וכו')
ה. מסירת מידע כוזב ביודעים לבית הספר.
ו. הרשעה בעבירה פלילית שיש עימה קלון בביה"ס או מחוצה לו.
ז. התנהגות שאינה הולמת תלמיד, מדריך או מאמן בעת תקופת הלימודים או התמחות בביה"ס או מחוצה לו.

8. דיווח על תאונה
תלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי ביה"ס או בעת פעילותו בשיעורים מטעם בית הספר נדרש לדווח על פגיעתו לרכז הקורס או המדריך באותו שיעור. רכז הקורס חייב למלא דו"ח תאונה תוך 24 שעות משעת הפציעה. במקרה בו נבצר מהתלמיד לדווח על התאונה, ימולא דו"ח התאונה על ידי רכז הקורס.

 

9. הגשת עזרה ראשונה
בית הספר אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה. האחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכסוי בטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, רבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.

10. ניקיון ושמירה על ציוד
התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן. אין לאכול או לשתות בכיתות. התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת.

11. עדכון פרטים
כל שינוי בפרטים אישיים של התלמיד בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה מחייב את התלמיד לעדכן את המדור לרישום וקבלה.

 

12. ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

 

  • הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת עד תחילת הלימודים, לא תחוייב בדמי ביטול.
  • הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת עד שחלפו 50% מהלימודים, יחויב התלמיד בדמי ביטול בגובה פרק הזמן היחסי בו למד בקורס.
  • הודעה על ביטול הרשמה אשר מתקבלת לאחר שעברה מחצית הקורס, יחויב התלמיד בשכר לימוד מלא.
  • תלמיד המודיע על הפסקת לימודיו ומבקש להשלים את חובותיו, יוכל להשלים את חובותיו במסגרת הקורסים הבאים הנפתחים במשך שנה מיום הפסקת הלימודים. תלמיד שבחר בחלופה זו לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של שכ"ל במידה ולא יצטרף לקורסים במשך שנה מיום הפסקת הלימודים.
  • דמי הרשמה לקורס אינם מוחזרים במקרה של ביטול השתתפות, בין אם לפני או אחרי פתיחת הקורס, אלא אם הסיבה היא אי עמידה במבחני הקבלה לקורס או אי פתיחה של הקורס משיקולי ביה"ס אז יוחזרו דמי הרשמה באופן מלא. 
 
 

הג'ימנסיה - בית הספר להסמכת מדריכי כושר ותנועה

מרכז ויצמן - רחוב ויצמן 14, תל-אביב
טלפון: 03-5221242

הצהרת נגישות